Indkaldelse til generalforsamling 22. november kl. 18-19

Generalforsamlingen bliver afholdt mandag d. 22. november kl. 18-19 i cafeteriet i Himmelev Badmintonhal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af Dirigent

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Bestyrelsen forelægger budgetforslag for næste regnskabsår.

5. Indkomne forslag behandles.

6. Valg af bestyrelse, spilleudvalg og revisor i henhold til lovene.

7. Eventuelt.

Ad 5)

Der er kommet to forslag. 

Forslag 1:

Forslagsstilleren er bestyrelsen i Badminton Roskilde. Forslaget lyder som følger:

“Bestyrelsen i Badminton Roskilde gives mandat til at indhente lån hos klubbens medlemmer, klubbens netværk og lignende, således at klubben kan bygge 4 udendørs padelbaner i nærheden af Himmelev Badmintonhal. Der er tale om et lån i størrelsesordenen 2,5 mio. kroner, som forventes tilbagebetalt via indtægter fra padelbanerne over ca. 6 år. Hvis udgifterne til etablering af padelbanerne - mod forventning - skulle overstige 3 mio. kroner skal bestyrelsen indhente nyt mandat på en generalforsamling.”

Læs evt. mere om padelprojektet her.

Forslag 2:

Forslaget er stillet af formand Anders Pallisgaard.

Vedtægterne ønskes ændret.

Nuværende tekst:

§2: Klubbens formål er i videst muligt omfang at give borgerne i Roskilde-området mulighed for at dyrke badminton på alle niveauer.

Ændres til:

§2: Klubbens formål er i videst muligt omfang at give borgerne i Roskilde-området mulighed for at dyrke primært badminton, sekundært anden relateret idræt, på alle niveauer.


Regnskab 2020

Klik nedenfor for at se regnskab for 2020:

Badminton Roskilde Regnskab 2020 underskrevet.pdf